Bell Schedule

2023-24 Bell Schedule

Green Days
Gold Days
1st Period 8:10 - 9:40 2nd Period
3rd Period 9:47 - 11:14 4th Period
5th Period 11:21 - 1:18

A Lunch
Lunch- 11:21 - 11:48
Class - 11:51 - 1:18

B Lunch
Class - 11:21- 11:51
Lunch - 11:51 - 12:18
Class - 12:21 - 1:18

C Lunch
Class - 11:21 - 12:21
Lunch - 12:21 - 12:48
Class - 12:51 - 1:18

D Lunch
Class - 11:21 - 12:51
Lunch - 12:51 - 1:18
6th Period
7th Period 1:25 - 2:55 8th Period

Two Hour Early Release | Green Day

Period 1 | 8:10 - 9:11

Period 3 | 9:18 - 10:19 

Period 5 | 10:26 - 11:27

Period 7 | 11:34 - 12:35 

Lunch | 12:35 - 12:55 

Two Hour Early Release | Gold Day

Period 2 | 8:10 - 9:33

Period 6 | 9:40 - 11:03

Period 8 | 11:10 - 12:35

Lunch | 12:35 - 12:55 

 

Two Hour Delay | Green Day

Period 1 | 10:10 - 11:08 

Period 3 | 11:15 - 12:12

Period 5 | 12:19 - 1:52 

Lunch Schedule 

 • A Lunch 12:19 - 12:40

 • A Class  12:43 - 1:52               

 • B Class 12:19 - 12:43

 • B Lunch 12:43 - 1:04

 • B Class 1:07 - 1:52       

 • C Class 12:19 - 1:07 

 • C Lunch 1:07 -  1:28

 • C Class 1:31 - 1:52 

 • D Class 12:19 -  1:31 

 • D Lunch 1:31 - 1:52

Period 7 | 1:59 - 2:55 

Two Hour Delay | Gold Day

Period 2 | 10:10 - 11:32

Period 6 | 11:39 -1:26

Lunch Schedule

 • A Lunch 11:39 - 12:03

 • A Class  12:06 - 1:26 

 • B Class 11:39 - 12:03

 • B-Lunch 12:06 - 12:30

 • B Class 12:33 - 1:26 

 • C Class 11:39 - 12:30 

 • C Lunch 12:33 - 12:57

 • C Class 1:00 - 1:26  

 • D Class 11:39 - 12:58 

 • D Lunch 1:01 - 1:26

Period 8 | 1:33 - 2:55 

 

Green/Gold Calendar 

 

Download Green Gold Calendar